การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในชั้นดินโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยระบบการ วิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรสโคปี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสมบัติการตรวจจับโมเลกุลอะซีโตนและน้ำ โครงสร้าง สมบัติทางไฟฟ้า และเปรียบเทียบความไวต่อการตรวจจับโมเลกุลอะซีโตนและน้ำของ Zinc tetrapyridylporphyrin (ZnTPyP) [Zn(C40H24N8)] โดยการคำนวณทางกลศาสตร์ควอมตัม ระเบียบวิธี Density Functional Theory (DFT) แบบ B3LYP/3 21G* พบว่า ZnTPyP มีโครงสร้างโมเลกุลที่เป็นระเบียบ ตรงกลางโมเลกุลมีความโค้งเว้าเล็กน้อย หมู่พิริดิลทั้ง 4 ด้านบิดออกจากแนวระนาบของโมเลกุล มีสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ดี โดยมีค่า HOMO, LUMO และ Energy gap เท่ากับ 2.0644 , 0.09752 และ 0.10892 eV ตามลำดับ สามารถตรวจจับโมเลกุลอะซีโตนและน้ำได้ดี แต่มีความไวในการตรวจจับโมเลกุลน้ำมากกว่า อะซีโตน โดยระยะห่างที่เป็นตำแหน่ง Equilibrium Geometry คือ 2.25 อังสตรอม ค่า Interaction Energy เท่ากับ 0.6064909876 และ 0.9453495060 eV ตามลำดับ Studying on acetone and water molecular sensing properties, the structural, electronic properties and comparing the sensitivity of acetone and water molecular sensing of Zinc tetrapyridylporphyrin (ZnTPyP) [Zn(C40H24N8)] by computational quantum mechanics of which Density Functional Theory (DFT) based on B3LYP/3 21G* set, it was found that ZnTPyP has orderly molecular structure, minutely concaved at molecular center, the pyridyl groups twist off molecular planes, has high electric conductivity according to HOMO, LUMO and Energy gap were 2.0644 , 0.09752 and 0.10892 eV, respectively. It could be pretty used as both acetone and water sensor, but had sensitivity in water molecular sensing more than acetone molecular sensing. The gap of the Equilibrium Geometry is 2.25 angstrom and the Interaction Energies are 0.6064909876 and 0.9453495060 eV , respectively