การผลิตเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโทรศัพท์ไลต์จากพืชในท้องถิ่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยาพร สมอ

  • วรรณสา แก้วพวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชาติ ท่าโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโทรศัพท์ไลต์จากพืช ในท้องถิ่น โดยใช้สารอิเล็กโทรศัพท์ไลต์จากเบส คือ กล้วย และสารอิเล็กโทรศัพท์ไลต์จากกรด คือ มะเกลือ มะเฟือง และหน่อไม้ ขั้วไฟฟ้า คือ ทองแดงและสังกะสี พบว่า พืชที่ให้ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าสูงสุดจะมีค่า pH ต่ำ คือ มะเฟือง หน่อไม้ มะเกลือและกล้วย ตามลำดับ กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับขนาดแผ่นขั้วไฟฟ้า เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาเคมีในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า สารอิเล็กโทรศัพท์ไลต์จากกรดค่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนสารอิเล็กโทรศัพท์ไลต์จากเบสจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก This article presents the informations about production of electric cell from plants,using Banana,Ebony tree, Carambola and Young bamboo shoot as electrolyte. Electrolyte had copper and zinc. From the resulted, showing that consecutively,the best of electrolyte to allow a value of electromotive force, electric current and electric power were, Ebony tree, Carambola, Young bamboo shoot and Banana, respectively. When it had examined chemical reaction for 2 hours, it found that Electrolyte from acid (Ebony tree, Carambola and Young bamboo shoot) was getting down very quickly, whereas electrolyte from base(Banana) is a little bit change.