การวิเคราะห์คุณภาพถ่านหินที่ภูตากแดด ตำบลห้องแซง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัญชา พิมพ์สังกุล

  • ผิวผ่อง ทมานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธ แม้นพิมพ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์คือ 1) วิเคราะห์หาพลังงานความร้อนของถ่านหิน 2) วิเคราะห์หาปริมาณความชื้น สารระเหย ขี้เถ้าและปริมาณคาร์บอนในถ่านหินที่สำรวจพบ 3) จำแนกถ่านหินที่สำรวจพบโดยใช้พลังงานและปริมาณคาร์บอนในถ่านหินเป็นเกณฑ์ โดยการวิเคราะห์พลังงานความร้อนของถ่านหินตัวอย่างด้วยเครื่อง Automatic Calorimeter (AC 350) วิเคราะห์หาปริมาณความชื้น สารระเหย ขี้เถ้าและปริมาณคาร์บอนในถ่านหิน ด้วยเครื่อง Thermal Analyzer(TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA TGA) จากการวิจัยผลที่ได้ คือ 1. พลังงานความร้อนของถ่านหิน คือ 7163.1 cal/g 2. ความชื้นร้อยละ45 โดยน้ำหนัก สารระเหยร้อยละ3.5 โดยน้ำหนัก ขี้เถ้าร้อยละ 1 โดยน้ำหนักและปริมาณคาร์บอนในถ่านหินร้อยละ 50.5 โดยน้ำหนัก 3. พลังงานความร้อนและปริมาณคาร์บอนของถ่านหินที่ศึกษา ตรงกับคุณภาพของถ่านหินชนิดลิกไนต์ The purpose of this thesis is study to 1) Analysis calorific value of coal 2) Analysis of Moisture,Volatile matter, Ash and Fixed carbon 3) Classification of coal by used calorific value and Fixed carbon. In this analysis Calorific value of coal sample used Automatic Calorimeter (AC 350). Analysis Moisture, Volatile matter, Ash and Fixed carbon used Thermal Analyzer (TA Instruments SDT 2960 Simultaneous DTA TGA). From this experiment is 1. Calorific value of coal is 7163.1 cal/g 2. Moisture of coal is 45 percent by weight, Volatile 3.5 percent by weight, Ash 1 percent by weight and Fixed carbon 50.5 percent by weight. 3. Calorific value and quantity Fixed carbon is Lignite.