ขั้นตอนวิธีการทำให้บางสำหรับอักษรไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัณฑิต เลขานุกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรพันธ์ เมฆนาวิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำให้บาง ( Thinning ) เป็นกระบานการสำคัญอย่างหนึ่งในการประมวลผลรูปภาพ ( Image Processing ) มีวิธีการหลายอย่างถูกคิดคันขึ้นมาเพื่อหาโครงสร้างหรือแกน ( Skeleton ) ของรูปภาพเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ กัน โครงงานนี้ได้ทำการคิดค้นวิธีการสำหรับการทำให้บางเพื่อช่วยในการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย โดยการตรวจสอบจุดทุกจุดในรูปภาพเพื่อหาจุดที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญของรูปภาพ แล้วลบออก และทำการทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการทำให้บางโดยวิธีการที่คิดค้นขึ้นกับวิธีการที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน โดยเน้นที่การประมวลผลรูปภาพตัวอักษรภาษาไทยเป็นหลัก