คีย์บอร์ดอัจฉริยะ ( Intelligent keyboard)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรัตม์ ยิ่งเสรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย ริ้วไพบูลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคีย์บอร์ดอัจฉริยะนี้เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ ให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า ควรจะใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทย หรือแป้นพิมพ์ภาษาไทยอังกฤษ กับข้อมูล ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยใช้เทคนิคทางสถิติ ( Statistical Method ) กับการประมวลในระดับคำ ( Morphological Level ) ซึ่งเป็นเทคนิคกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อให้การป้อนของความให้กับคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการป้อนข้อความ ผลการทดลองของโครงงานคือ ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องประมาณ 98.37 เปอร์เซ็นต์