การศึกษาปฏิกิริยาการเตรียมสารมัธยันตร์ สำหรับการสังเคราะห์ยาแก้อักเสบประเภทเสตรียรอยด์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นราธิป ประดิษฐ์ผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญส่ง คงคาทิพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารมัธยันตร์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาสังเคราะห์เป็นยาแก้อักเสบชนิดต่างๆ ได้ เช่น เพร็ดนิโซโลน , เบต้าเมธาโซน , เด็กซาเมธาโซน คือ !['Delta](/latexrender/pictures/8c9/8c9f0c089c2141099364bb01122cc6a1.gif) –pregnatetraene 3,20 dione (7) โดยสารมัธยันตร์นี้สามารถสังเคราะห์ได้จาก hecogenin (1) ซึ่งแยกได้จากน้ำทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์ โดยขั้นแรกทำการเติมหมู่ acetate ของสาร (1) แล้วทำปฏิกิริยา dehydrogenation ของ acetate สาร(2) จากนั้นกำจัดหมู่คาร์บอนิลออกโดยใช้วิธี Wolff Kishner reduction ได้สารประกอบ (4) ต่อมาให้ทำปฏิกิริยาโดยรวบทำในขั้นตอนเดียว (one pot reaction) จนได้สารประกอบ (5) แล้วทำการเปลี่ยนหมู่ acetate ไปเป็นหมู่ hydroxy โดยทำการ hydrolyse สารประกอบ (5) จะได้สารประกอบ (6) ในขั้นตอนสุดท้ายทำปฏิกิริยา oxidative dehydrogenation อีกครั้งได้สารประกอบ (7) ซึ่งก็คือ !['Delta](/latexrender/pictures/8c9/8c9/8c9f0c089c2141099364bb01122cc6a1.gif) –pregnatetraene 3,20 dione โดยในการทดลองนี้จะศึกษาถึงการสังเคราะห์โดยไม่ต้องทำสารแต่ละขั้นตอนให้บริสุทธิ์ เพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของผลิตผลในขั้นตอนสุดท้าย