การสังเคราะห์ 2,12-bis (mercaptoethylthiol)-7-oxa-[5]-heliceneและอนุพันธ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุ ลัคนาภิเศรษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทียนทอง ทองพันชั่ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

2,12 bis(mercaptoethylthiol) 7 oxa [5] helicene ( D ) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีลักษณะเป็นเกลียวและมี conjugation ทำให้มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า การสังเคราะห์สาร D เริ่มต้นจากสารตั้งต้น คือ 2,12 Dihydroxynapthalene ( A ) ซึ่งผ่านปฏิกิริยา 3 ขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ งานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์ 7 , 7’ bis (2 mercaptoethylthio) 1,1’ binaphthyl 2,2’ diol ( C ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนที่ 2 และเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ขั้นต่อไปเพื่อให้ได้โมเลกุลเป้าหมาย ( D ) เป็นสารที่มีลักษณะเป็นเกลียว ประกอบกับโมเลกุลเป็น chiral ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น การนำไปทดสอบคุณสมบัติในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน อันเป็นลักษณะจำเพาะของสารแต่ละชนิด เป็นต้น