การสกัดสารจากรา Aschersonia samoensisl 4593 เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาท กิตตะคุปต์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการสกัดสารจากรา Aschersonia samoensisl 5493 ในส่วนอาหารเลื้ยงเชื้อ โดยนำมาสกัดเอทืลอะซีเตตจากนั้นนำไปแยกสารที่เป็นองศ์ประกอบบ้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี นำสารที่ได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกส์เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ( Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy ; NMR ) จากวิธีการดังกล่าวเราได้สารบริสุทธิ์ 3 ชนิด คือ Skyrin เป็นขอแข้งสีน้ำตาล ruglosin เป็นของแข็งสีเหลืองและ zeorin เป็นของแข็งสีน้ำตาล และเมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า ruglosin มีค่า ![ID_{50}](/latexrender/pictures/cfa/cfa64fa86beb09a93ccf200148dc316a.gif) เท่ากับ 1.2/0.6 ug/ml ต่อเซลล์ตัวอ่อนของผีเสื้อและ 2.0/0.2 ug/ml ต่อเซลล์ไตของหนูส่วน Skyrin มีค่า ![ID_{50}](/latexrender/pictures/cfa/cfa/cfa64fa86beb09a93ccf200148dc316a.gif)เท่ากับ 9.6/0.46 ug/ml ต่อเซลล์ตัวอ่อนของผีเสื้อและ 24.7 /1.5 ug/ml ต่อเซลล์ไตของหนู