เกมส์เทศบาลแมน Tassabanman game

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุจินดา ทองสมบุญ

  • จันทนี สังข์อ่ำ

  • นาวสาวเจนจิรา โต๊ะเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร มีสมศักดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขณะนี้โลกเรากำลังประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหานี้ก็เกิดจากขยะล้นเมือง และเกิดจากฝีมือของมนุษย์เราที่ไม่รู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง การใช้แต่ถุงพลาสติก การไม่คัดแยกขยะตามประเภทของขยะที่ควรจะเป็น เกมส์ของเราจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่ ทำให้ผู้เล่นเกิดนิสัยการรักสะอาดไปในตัว เหตุผลที่สร้างเกมส์นี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ปลูกฝังนิสัยผู้เล่นในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และสามารถนำ มาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับที่อยู่อาศัยของเราได้