เกมส์ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง GAMES FARM

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนาพร ประพฤติดี

  • ดารุณี สิมลี

  • กาญจนา คุ้มภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เถลิงเกียรติ ไวกยี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลาย แต่โปรแกรมที่เรานำมาให้ความรู้ คือ โปรแกรม Macromedia Flash 8 , Autodesk 3D Max ซึ่งใช้โปรแกรมที่ให้ผู้ใช้เป็นผู้ออกแบบเพื่อประชาชนไทย แล้วนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เหมาะสมนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนเพื่อนำไปศึกษาในเวลาเรียนควบคู่ไปด้วยกัน ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษามีการใช้เวลาว่างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้เราเกิดความคิดที่จะสร้างเกมส์ที่มีการพัฒนาในการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวละครให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นทำให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้มีคุณค่า ดังนั้นจึงได้คิดค้นที่จะสร้างเกมส์ “ใช้ชีวิตแบบพอเพียง” ให้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต มีรายได้เข้าครอบครัว รู้จักผลไม้ตามฤดู รู้จักการวางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน