เกมส์ระนาดเอก THAI XYLOPHONE GAME

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อาเขตต์ งามชาติ

  • วุฒิชัย แซ่ตั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรรัตน์ ม้ามงคล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากวัยรุ่นไทยในปัจจุบันขาดความสนใจในดนตรีไทย จึงอยากให้วัยรุ่นไทยได้เรียนรู้คนตรีไทย อย่างไม่น่าเบื่อ ซึ่งอาจเป็นเพราะในปัจจุบันดนตรีไทยได้ลดความนิยมและคนไทยในปัจจุบันไม่มีความสนใจดนตรีไทยมากนัก จึงได้มีการคิดค้นเกมส์ระนาดเอกเพื่อให้คนไทยได้รู้จักสนใจดนตรีไทยมากขึ้น เพื่อให้ได้รู้ว่าดนตรีไทยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีได้เหมือนกับดนตรีสากล ทางผู้จัดทำได้ตระหนักและเล้งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดทำ เกมส์ที่สร้างสรรค์เพื่อให้คนไทยได้เห็นคุณค่าทางดนตรีไทย ที่มีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้ทั้งความสนุกและสาระด้วย