การเตรียมเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยวิธี Homogeneous system

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อโณทัย ดาทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สายสมร ลำลอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการเตรียมเซลลูโลสเบนโซเอตจากกาบกล้วย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในระบบที่เป็น homogeneous ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยา โดยทำปฏิกิริยา benzoylation ด้วย benzoyl chloride แทนการใช้ acetic anhydride ซึ่งเป็นสารเคมีควบคุม และให้ความร้อนโดยการฉายรังสีไมโครเวฟ ซึ่งช่วยลด reaction time จากหลายๆชั่วโมงให้เหลือเพียง 1 นาที เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเซลลูโลสเบนโซเอต พบว่า การเตรียมสารละลายเซลลูโลสที่กำลังไฟฟ้า 200W ใช้เวลา 4 นาที และการเตรียมเซลลูโลสเบนโซเอตที่กำลังไฟฟ้า 100W ใช้เวลา 1 นาที และปริมาณ benzoyl chloride 2 mL เซลลูโลสเบนโซเอตที่เตรียมได้สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลาย dimethylsulphoxide (DMSO) แต่ละลายได้น้อยใน glacial acetic acid, DCM/methanol, acetone และ chloroform แผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปได้มีลักษณะเหนียวและนุ่ม