ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาวิต สุวรรณไตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (%DRC) เป็นค่าที่กำหนดราคาของน้ำยางสด เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือในการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง โดยวิธีการไทเทรชัน, การหาจำนวนพันธะคู่, การทำปฏิกิริยาออกซิชันของน้ำยาง การวัดค่าการดูดกลืนแสง, ค่าความขุ่น, ความหนาแน่น พบว่าสมบัติทางกายภาพดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง สามารถสร้างกราฟมาตรฐานได้ ดังนั้นวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ทางเคมีและกายภาพ จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อทดแทนกระบวนการเดิมที่มีความบกพร่องอยู่เป็นอันมากได้