การเตรียมชั้นอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์บนกระจกด้วยวิธีเอเควียสเคมิคัลโกรธ์สำหรับใช้เป็น ขั้วแคโทดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงษ์ กุมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้เตรียมชั้นอนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) บนกระจกด้วยวิธีเอเควียสเคมิคัลโกรธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วแคโทดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยเตรียมจากปฏิกิริยาของคอปเปอร์(II)อะซิเตตโมโนไฮเดรต (Cu(CH3COO)2.H2O) กับสารละลายเฮกซะเมทิลลีนเตตระมีน (C6H12N4) ที่อุณหภูมิ 90 ºC แล้วผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 ºC เป็นเวลา 30 นาที ทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ของชั้น คอปเปอร์ออกไซด์ด้วยเทคนิค XRD, FT IR และ SEM พบว่าอนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์ที่เคลือบบนกระจก มีโครงสร้างผลึกเป็นโมโนคลินิก มีขนาดผลึกเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 20 นาโนเมตร