สังเคราะห์พอลิ(2-อะคริลามิโด-2-เมทิลโพรเพนซัลโฟนิก เอซิด-โค-2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาครีเลต)สำหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วลัยรักษ์ มูลขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณารัฐ ณ ลำปาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์โฮโมพอลิเมอร์ พอลิ(2 อะคริลามิโด 2 เมทิลโพรเพนซัลโฟนิกเอซิด) (PAMPS) และโคพอลิเมอร์ คือ พอลิ(2 อะคริลามิโด 2 เมทิลโพรเพนซัลโฟนิก เอซิด โค 2 ไฮดรอกซีเอทิลเมทาครีเลต) [P(AMPS co HEMA)] ที่มีอัตราส่วนของ AMPS:HEMA ต่างๆ คือ 50:50 60:40 70:30 80:20 และ 90:10 เปอร์เซ็นต์โดยโมล โดยกระบวนการฟรีแรดดิคอล พอลิเมอไรเซชัน ใช้ โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตเป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60°C และ เมทิลลีนบิสอะคริลาไมด์เป็นตัวเชื่อมต่อ แผ่นฟิล์มของ PAMPS ที่เตรียมได้มีลักษณะใส ไม่มีสี ฉีกขาดง่าย ปริมาณน้ำสมดุลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 93% แต่เมื่อเตรียมแผ่นโคพอลิเมอร์จะมีลักษณะเหนียว ยืดหยุ่นขึ้น ใส มีสีน้ำตาลอ่อน มีปริมาณน้ำสมดุลเท่ากับ 95% เมื่อนำแผ่นฟิล์มมาทำการพอลิเมอไรเซชันอีกครั้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 75.6°C พบว่าแผ่นฟิล์มมีปริมาณน้ำสมดุลเพิ่มขึ้นเป็น 96.5% In this project, the synthesized homopolymer of poly(2 acrylamido 2 methylpropanesulphonic acid) (PAMPS) and the copolymer is poly (2 acrylamido 2 methylpropanesulphonic acid co 2 hydroxyethyl methacrylate) [P(AMPS co HEMA)] have been studied. In the case of copolymer, P(AMPS co HEMA) ratio of AMPS:HEMA are 50:50 60:40 70:80 and 90:10 percent by mole were used as the comonomer feed. The homopolymer and copolymer were polymerized by free radical polymerization using potassium persulphate as initiator at 60°C and N,N methylene bisacrylamide as crosslink agent. The physical properties of PAMPS sheets prepared are transparent, colorless and brittle ease to tear off, the equilibrium water content (EWC) is 93%. P(AMPS co HEMA) are transparent, color is light brown and more flexible than PAMPS. The equilibrium water content (EWC) is 95%. In addition, the post cure of homopolymer and copolymer have been performed after first stage polymerization at 75°C. It was found that the equilibrium water content of both homopolymer and copolymer were slightly increased up to 96.5%.