อินทูอิชชันนิสติกฟัซซีไบไอดีลของกึ่งกรุป

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาววิภา มีบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อ อินทูอิชชันนิสติกฟัซซีไบไอดีลของกึ่งกรุป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอินทูอิชชันนิสติกฟัซซีของไอดีลต่างๆ ในกึ่งกรุป S และหาสมบัติบางประการของไอดีลเหล่านั้น

The aim of this independent study is to consider the intuitionistic fuzzification of the concept of several ideals in a semigroup S, and investigate some properties of such ideals.