ฟิล์มหนาของของผสม สังกะสี, สังกะสีออกไซด์ และ คาร์บอน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดุษฎี ศรีทรงราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิกร มังกรทอง

  • ผ่องศรี มังกรทอง

  • สุภาพ ชูพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงการนี้ผู้วิจัยได้เตรียมฟิล์มหนาของของผสม สังกะสี สังกะสีออกไซด์ และ คาร์บอน ด้วยเทคนิคซิลค์สกรีน จากนั้นนำไปเผาภายใต้บรรยากาศปกติให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อที่จะศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนเมตรของของผสม การใช้วิธีออกซิเดชันถูกทดลองที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ ฟิล์มหนาที่เตรียมได้นำไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและสเปคตรัมการกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์พบว่าเส้นลวดนาโนสังกะสีออกไซด์ จะเตรียมได้ในของผสมของสังกะสีกับคาร์บอน แต่เส้นเข็มขัดนาโน จะเตรียมได้ในส่วนผสมอื่นๆ ทำให้ทราบว่า สังกะสีออกไซด์ มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดของเส้นเข็มขัดนาโน นอกจากนี้ขนาดของเส้นเข็มขัดนาโน ยังขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของ สังกะสีออกไซด์ อีกด้วย In this project, we prepared thick films of Zinc, Zinc Oxide and Carbon mixture by screening technique and then, heated under normal atmosphere for oxidation in order to study nanostructures of the mixture. The oxidation technique was performed at various temperature and time duration. The obtained thick films were investigated by Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive Spectroscopy. It was found that ZnO nanowires ware obtained in the mixture of Zinc and Carbon but nanobelts ware obtained in other mixture. This suggests that ZnO plays an important role in forming nanobelts. Moreover,the size of nanobelts depends on the ratio of ZnO.