ผลกระทบของเมธิล-เทอร์เทียรี-บิวทิลอีเธอร์ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูวิสตาร์เพศผู้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวรินทรา จันทคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนัส ธรรมกีรติวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของ MTBE (methyl tertiary butyl ether) ซึ่งเป็นสารเติมในน้ำมันต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ได้แก่การผลิตอสุจิในแต่ละวัน จำนวนอสุจิในท่อพักส่วนปลาย การเคลื่อนไหวของอสุจิ จำนวนอสุจิมีชีวิตความสมบูรณ์ของอโครโซม และโครงสร้างท่อผลิตอสุจิในหนูวิสตาร์แบ่งกลุ่มการทดลอง 3 กลุ่มกลุ่มละ 7ตัว กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับน้ำมันข้าวโพด 1.5 มิลลิลิตรต่อวัน กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ได้รับ 0.178มิลลิลิตรต่อวันของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ละลายในน้ำมันข้าวโพด 1.5 มิลลิลิตร ตามลำดับ การป้อนเป็นเวลา 45 วัน ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิพบว่าจำนวนอสุจิที่ผลิตในแต่ละวัน จำนวนอสุจิในท่อพักส่วนปลาย จำนวนอสุจิที่มีชีวิตและการเคลื่อนไหวของอสุจิในกลุ่มที่ 2 และ 3 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนความสมบูรณ์ของอโครโซมถูกทำลายในกลุ่มที่ 2 และ 3 แต่ไม่พบความแตกต่างกัน (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และพบว่าน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์มีผลต่อการหยุดสร้างอสุจิและการทำลายผนังของท่อผลิตอสุจิ