พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จ. ขอนแก่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงลักษณ์ มีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประนอม จันทรโณทัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบพืชจำนวน 5 สกุล 18 ชนิด ได้แก่ สกุล Boesenbergia 2 ชนิด สกุล Curcuma 3 ชนิด สกุล Globba 5 ชนิด สกุล Kaempferia 4 ชนิด และสกุล Zingiber 4 ชนิด สร้างรูปวิธานระบุสกุลและชนิด บรรยายลักษณะพืช และข้อมูลทางนิเวศวิทยา พร้อมทั้งภาพถ่ายและวาดภาพลายเส้น