ระดับการออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของน้ำมะพร้าวอ่อน (Cocos nucifera L. )ในหนูเมาส์ที่ตัดรังไข่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกานต์ ต่อมกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อำพา เหลืองภิรมย์

  • สมพงษ์ สิทธิพรหม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนูเมาส์ (Mus musculus) พันธุ์ Swiss albino เพศเมียที่ตัดรังไข่ อายุ 60 วัน ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนโดยการป้อนขนาด 1 และ 2 มล./100ก. นน.ตัว / ครั้ง โดยป้อนวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน พบว่าทำให้น้ำหนักเปียกมดลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.22 และ 12.40 ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P > 0.05 ) โดยน้ำหนักเปียกของมดลูกเทียบเท่าฤทธิ์ของเอสตราไดออลที่ขนาด 2.9 และ 3.6 มก./มล. ตามลำดับ ผลการศึกษาทางมิญชวิทยาของเนื้อเยื่อผนังมดลูก พบว่าชั้น endometrium มีความหนาลดลงในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนทั้ง 2 ขนาดแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ( P > 0.05 ) นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวเป็นแบบ columnar ในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 2 มล./100ก. นน.ตัว ในขณะที่กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 1 มล./100ก. นน.ตัวมีลักษณะเป็น cuboidal