กลศาสตร์การไหลของน้ำในท่อแนวราบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาริชาติ ราษแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร .ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทางฟิสิกส์นี้เป็นการสร้างอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ มีลักษณะเป็นขวดน้ำชนิดใส ที่ตัดปากขวดออกและต่อท่อพลาสติกใสความยาว 2 เมตร ในแนวราบ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และเครื่องวัดความดันต่อกับท่อพลาสติกใส ทำการวัดค่าอัตราการไหลที่ระดับความสูงต่างๆ เมื่อใช้ความดันบรรยากาศ เปลี่ยนตำแหน่งของมาตรวัดน้ำที่ระยะความยาวต่างๆของท่อ ค่าความเร็วเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับค่าความเร็วที่คำนวณได้จากสมการแบร์นูลลี พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่า 80 % ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผิวด้านในของท่อไม่เรียบสม่ำเสมอ เนื่องจากมีการต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นด้วย,อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับความสูงไม่มีมาตรฐาน ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัคความดันและอัตราการไหลไม่แม่นยำ และเกิดฟองอากาศขึ้นภายในท่อ This project developed a set of apparatus for measuring a fluid, i.e., water flow. This consisted of a bottle of water cut and connected with a 2 meter long transparent plastic pipe which was placed horizontally. A fluid flow meter and a pressure gauge were used to measure the flow rate at different water levels in the bottle at atmosphere pressure the water flow rate was also measured at different positions along the pipe in order to receive and average velocity. The velocity obtained was compared to that calculated from the Bernoulli equation. There was a large difference between this values, i.e., more than 80%.This was probably because there were the discontinuities along the system, the water level and the meter were not accurated and the air bubble in the pipe.