วิธีการทำดัชนีบิตแมปแบบคู่กันสำหรับการสอบถามแบบค่าเท่ากันจากคลังข้อมูล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริรัตน์ วณิชโยบล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้นำเสนอวิธีในการทำดัชนีบิตแมปแบบใหม่ที่ได้คิดค้นขึ้นมีชื่อว่าดัชนีบิตแมปแบบคู่กัน (Dual Bitmap Index) ซึ่งมีประสิทธิภาพในเรื่องของพื้นที่ที่ใช้ในการสร้างดัชนีมากกว่าดัชนีบิตแมปที่เคยมีมา แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในเรื่องของเวลาในการตอบคำถามแบบค่าเท่ากันอยู่ ดัชนีบิตแมปแบบคู่กันใช้หลักการที่ว่า แต่ละค่าของแอทริบิวต์ถูกแทนด้วย 2 บิตแมปเวกเตอร์ และทำให้ทุกบิตแมปเวกเตอร์ถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด จากผลการวิเคราะห์และการทดลองเปรียบเทียบระหว่างดัชนีบิตแมปแบบคู่กันที่คิดค้นขึ้นและดัชนีบิตแมปที่เคยมีมา ได้แก่ ดัชนีบิตแมปแบบพื้นฐาน ดัชนีบิตแมปแบบช่วง ดัชนีบิตแมปแบบกระจาย และดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัส พบว่า ดัชนีบิตแมปแบบคู่กันมีประสิทธิภาพในแง่ Space Time Trade off (การแลกเปลี่ยนระหว่างประสิทธิภาพของพื้นที่กับเวลา) สำหรับการสอบถามแบบค่าเท่ากันมากกว่าดัชนีบิตแมปที่เคยมีมา Abstract: In this research, Dual Bitmap Index is introduced, which uses less space than existing bitmap indices while maintaining the same improvements in query processing speed. The Dual Bitmap Index represents each attribute value using only two bitmap vectors, with each bitmap vector representing many attribute values. The comparative study shows that the Dual Bitmap Index is more efficient than the existing techniques for equality queries and from a space time trade off perspective.