องค์ประกอบทางเคมีจากรากมะเฟือง (Averrhao carambola L.)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เฉลิมขวัญ จันดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดา จักรทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการแยกส่วนสกัดหยาบเอททิลอะซีเตตของรากมะเฟือง (Averrhao carambola L.) สามารถแยกสารที่เป็นอนุพันธ์ของ 1,4 benzoquinone ได้ 2 สาร คือ 2 methoxy 6 tridecyl 1,4 benzoquinone [1] และ 5 O methylembelin (2 hydroxy 5 methoxy 3 undecyl 1,4 benzoquinone) [2] สารประเภทสเตอรอยด์ 1 สาร คือ คอเลสเตอรอล ยืนยันโครงสร้างสารเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีร่วมกับการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้ว The investigation of the crude ethyl acetate extract from Averrhao carambola L.’s roots led to the isolation of two 1,4 benzoquinone derivatives : 2 methoxy 6 tridecyl 1,4 benzoquinone [1] and 5 O methylembelin (2 hydroxy 5 methoxy 3 undecyl 1,4 benzoquinone) [2] and one steroid : cholesterol. Their structures were elucidated by analysis of spectroscopic data, including comparison of data with those previously reported.