วงจรการสืบพันธุ์ของหอยหวาน (Babylonia areolata) บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง, จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตมาศ สุวรรณจรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยหวาน (Babylonia areolata) จากบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ณ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีผู้นิยมบริโภคจำนวนมาก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหอยหวานเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2549 จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทางเนื้อเยื่อวิทยา แล้วจึงแยกเพศโดยอาศัยข้อมูลทางด้านเนื้อเยื่อและศึกษาระยะการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ ในส่วนของผลการศึกษากำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ผล The reproductive cycle of commercial spotted babylon, Babylonia areolata in the southern Gulf of Thailand, Pattani province, has been studied by using monthly samples collected from January December 2006. These individuals were made for histology. Sex and development stages of gonad were observed. The results of this study were under investigation.