โลกสวยด้วยมือเรา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิศร์ บุณยากร

  • ญาดา ธรรมฉวี

  • กานต์ธีรา คีรีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองทิพย์ ธนาสมบูรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ประชาชนและบุคคลทั่วไปต้องหันมาใส่ใจและศึกษาเพื่อให้เข้าใจและทราบถึงแหล่งที่มา สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันแต่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่เราจึงต้องหาวิธีเตรียมตัวรับมือและหามาตรการป้องกันโดยเริ่มจากตัวเราก่อนที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อน โปรแกรมที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ที่สนใจโปรแกรมทุกคนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้และผู้ที่สนใจทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวและคนรอบข้างมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เราจึงได้คิดวิธีที่จะนำเสนอสาระผ่านทางสื่อที่น่าสนใจโดยใช้การ์ตูนแอนนิเมชั่นเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหา Generally everybody should attend and leapn about Global warming for to understand know to be souree,cause why the global is warming Now days each countries have a face problem, we must prepare and find defemsive measure and begin from us to be conserve the environment to reduce the cause of global warminy. This program, the developer create for user and everybody to realize about global warming, and to be information for everybody in family and around have a good conscious to be conserve for help global. We think means to present