“โลกทั้งใบให้นายคนเดียว” Hand Of The World

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล สีสงคราม

  • จันทร์จิราเกษมญาติ

  • ปรีย์นันท์ ไวยพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรดาว คำเฮียง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงการ โลกทั้งใบให้นายคนเดียว (Hand Of The World) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในโครงการประเภท เพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะให้เยาวชนไทยได้ใช้ความสามารถในการทำเกม เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ การจัดตั้งเกม โลกทั้งใบให้นายคนเดียว ที่ให้เข้าร่วมในโครงการ NSC นี้ เพื่อหวังให้เยาวชนไทยทั้งหลายได้นึกถึงปัญหาต่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ อย่างเช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการย่อยสลายของขยะ ปัญหาความสกปรกของบ้านเมือง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะทำให้คนที่เข้ามาเล่นเกมได้คิดถึงปัญหาของสังคมได้ และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้น