การใช้เทคนิคทางพลาสมาเพื่อปรับปรุงสมบัติของเยื่อบางไคโตซาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทวัน ทองทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิกุล วณิชาภิชาติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้ศึกษาการใช้เทคนิคทางพลาสมาเพื่อลดคุณสมบัติชอบน้ำของเยื่อบางไคโตซาน โดยใช้ศักย์ไฟฟ้า 2 kV และ 8 kV และที่ระยะห่าง ระหว่างขั้วอิเล็คโทด 2ซม และ 5ซม หลังจากนั้นนำเยื่อบางมาหาสภาพการซึมน้ำ,หาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์,หาค่ามุมสัมผัส (Contact Angle)ด้วยเครื่องมือวัดมุมสัมผัส,หาค่าฟลักซ์น้ำและศักย์การแพร่ของเยื่อบาง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเยื่อบางแผ่นที่ได้ใช้เทคนิคทางพลาสมาจะมีสภาพการยอมให้น้ำผ่านได้ลดลงแสดงว่าการใช้เทคนิคทางพลาสมาสามารถทำให้ฟลักส์น้ำลดลง The main objective of this project used the plasma technique to decrease the hydrophilic property of chitosan membrane by applying 2 kV and 8 kV and using the gap of 2 cm and 5 cm between anode and cathode. Then, membrane was measured the water permeability, diameter of water drop by a microscope, contact angle by contact angle instrument, water flux and diffusion potential of membrane. From the result, membrane used the plasma technique had lower water permeability.