ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในกระเปาะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes mirabilis บริเวณอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศุทธิดา แก้วเลี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพา ศิลาวัชนาไนย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในกระเปาะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes mirabilis บริเวณอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับจำนวนสิ่งมีชีวิตในกระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงจำนวน 30 กระเปาะ พบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 9 กลุ่ม ที่พบมากที่สุดคือ Nematode และรองลงมาคือ พารามีเซียม, ไรน้ำ, Diptera, Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, Acari และ Homoptera ตามลำดับ ค่า diversity index เท่ากับ____และ species diversity เท่ากับ____ The studies of Diversity of organisms in pitcher plants Nepenthes mirabilis in swamp at Southern industrial estate ,Bangklam, Songkhla Province and relationship between pH with number of organisms from 30 pitcher plants, there were 9 groups. The mostly there were belong to Nematode and Paramecium, mite, Diptera, Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, Acari, Homoptera respectively. The species index was_____and species diversity was………_____