การเก็บรักษากล้วยไม้เอื้องสายสามสีโดยการชักนำให้เกิดการพักตัวของโพรโทคอร์มและการทำเมล็ดเทียม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิตรา พลวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำนูณ กาญจนภูมิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการชักนำให้เกิดการพักตัวของโพรโทคอร์มกล้วยไม้เอื้องสายสามสี โดยใช้น้ำตาลซูโครสความเข้มข้นสูง ก่อนที่จะเคลือบเป็นแคปซูล ซึ่งใช้โซเดียมอัลจิเนต 3% และแคลเซียมคลอไรด์ 100 มิลลิโม ลาร์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดเทียม ผลการทดลองพบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงโพรโทคอร์มในอาหารเหลวสูตร VW (Vacin and Went, 1949) ที่มีน้ำตาลซูโครสความเข้มข้น 9% เป็นเวลา 1 เดือน จะไม่มีการยืดยาวของโพรโทคอร์ม เมล็ดเทียมที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง 2 เดือน โดยไม่มีการงอก การใช้โพรโทคอร์มในระยะ Growth Index (GI) 5 และ 6 ในการทำเมล็ดเทียม มีอัตราการรอดชีวิต 50 และ 70 % ตามลำดับ ซึ่งเมล็ดเทียมดังกล่าวสามารถงอกเป็นต้นที่สมบูรณ์บนอาหารแข็งสูตร Modified VW ที่มีไคโตซาน ( chitosan ) 15 มิลลิลิตรต่อลิตร ได้ดีกว่าการปลูกบนเวอร์มิคูไลต์ (vermiculite) Dormancy induction of Dendrobium cristallinum protocorms by high sucrose concentrations prior to encapsulation with 3 % sodium alginate and 100 mM calcium choride was investigated to enable the long term conservation of artificial seeds. The result showed that after cultured in liquid VW (Vacin and Went, 1949) medium supplemented with 9 % sucrose for 1 month, the protocorms did not elongate. Artificial seeds stored at 10 C could be preserved for 2 months without germination. The protocorms at Growth Index (GI) 5 and 6 when used for artificial seed production had survival rate at 50 and 70 %, respectively. Freshly artificial seeds were sown directly on VW medium supplemented with 15 ml/l chitosan and in the vermiculite. It was shown that artificial seeds sown on VW medium germinated better than in the vermiculite.