ทฤษฎีบทจุดคงที่ในปริภูมิบานาค

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ระศิเมษ เมืองช้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพงษ์ ธรรมพงษา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของ Functional analysis เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยทางด้านทฤษฎีบทจุดคงที่ต่อไป โดยศึกษาเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้ 1. Topological spaces 2. Banach spaces and Hilbert spaces 3. Lower semicontinuous and convex functions 4. Banach limits and invariant means We study the fundamental knowledge in Functional Analysis which serves as a tool in studying and doing research in “Fixed Point Theory”. The topics consist of: 1. Topological spaces, 2. Banach spaces and Hilbert spaces, 3. Lower semicontinuous and convex function, and 4. Banach limits and invariant means.