ผลของ eugenol ต่อเซลล์เชื้อสายมะเร็งผิวหนัง C32

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารยา ทองนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หัทยา กาวีวงศ์

  • วีระ วงศ์คำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่สามารถพบตรวจได้เร็วกว่ามะเร็งชนิดอื่นเนื่องจากเห็นได้จากภายนอกการรักษาทำได้หลายวิธีอาจใช้การทำเคมีบำบัด ซึ่งมักพบว่าเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงต่อผู้ป่วย การป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือยับยั้งการเจริญของมะเร็งโดยสารจากธรรมชาติที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าจึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจ จากรายงานการวิจัยพบว่า eugenol ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของสารสกัดจากกานพลูมีฤทธิ์ลดการอักเสบ นอกจากนี้ยังพบว่า eugenol สามารถเหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis ใน mast cells,HL 60 leukemia cells และ melanoma cells การทดลองนี้ต้องการทดสอบผลของ eugenaol ต่อค่าความมีชีวิต (viability) และค่าดัชนีการแบ่งเซลล์ (mitotic index) ในเซลล์เชื้อสายมะเร็งผิวหนัง C32 โดยใช้การย้อมสี trypan blue และการย้อมสี aceto orcein ตามลำดับ จากการทดลองเบื้องต้นพบว่า eugenol ความเข้มข้น 2.5 ไมโครโมลาร์ทำให้ค่าความมีชีวิตและดัชนีการแบ่งเซลล์ลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุมและpositive control

Skin cancer is detectable in the early stages and can be treated. Most skin cancers can be treated by removal of the lesion or chemotherapy may be required but may have severe side effects. Prevention or inhibit the growth of cancer cells by medicinal plant is the alternative way that it’s interested. Research on eugenol, a major component of essential oil extraction from clove (Syzygium aromaticum) found that it not only used as antiseptic, possesses antiviral activity against human herpesvirus but also induced apoptpsis in mast cells, HL 60 leukemia cells and melanoma cells. This research was then carried out to study the effects of eugenol to viability and mitotic index of C32 melanoma cell line. The visible cells were counted and calculated for viability and mitotic index. It was found that 2.5 μM eugenol can decrease viability and mitotic index of C32 melanoma cell line.