ค่าโลหิตวิทยาบางประการของปลาสวายหนู (Helicophagus waandersii) บริเวณแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุทธาทินี ศรีสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าโลหิตวิทยาพื้นฐานของปลาสวายหนู (Helicophagus waandersii) ซึ่งเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในแถบแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง โดยเก็บตัวอย่างปลาจำนวน 30 ตัว สองช่วงเวลาคือเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม จากบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม และบริเวณปากแม่น้ำชี มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับ ค่าโลหิตวิทยาที่ศึกษาประกอบด้วย จำนวนเม็ดเลือดขาว ค่าฮีโมโกลบิน ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ชนิดเม็ดเลือดขาว ขนาดของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ร้อยละของ thrombocyte ในเม็ดเลือดขาวและร้อยละของ reticulocyte การนับจำนวนเม็ดเลือดขาวจะใช้วิธี hemocytometer method ค่าฮีโมโกลบินตรวจสอบโดยวิธี cyamethhemoglobin method และการหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นตรวจสอบโดยวิธี microhematocrit method โดยค่าโลหิตวิทยาจะแสดงในรูปค่าเฉลี่ย ผลจากการทดลองครั้งนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ