การศึกษาเชื้อ Streptomyces spp. กับการเป็นปฎิปักษ์ต่อเชื้อ Colletotrichum musae สาเหตุโรคแอนแทรก โนสในกล้วยหอม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสกสรรค์ บินศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิเดช แสงดี รุ่งฤดี ทิวทอง

  • อุดมลักษณ์ มณีโชติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบศักยภาพของเชื้อ Streptomyces spp. จำนวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ LEF3, LEF6, LEF10, LEF11 และ RDC12 ในการยับยั้งเชื้อColletotrichum musae ที่แยกได้จากผลกล้วยหอมจำนวน 8 ไอโซเลต ได้แก่ NP (จ.นครพนม), SK (จ.สกลนคร), LE (จ.เลย), KK (จ.ขอนแก่น), RE (จ.ร้อยเอ็ด), YS (จ.ยโสธร), TD (จ.ตราด) และ BKK (จ.กรุงเทพฯ) ผลการทดสอบการยับยั้งโดยชีววิธี (bioassay) พบว่าเชื้อ Streptomyces spp. LEF11 มีศักยภาพในการยับยั้งโคโลนีของเชื้อ Colletotrichum musae ทั้ง 8 ไอโซเลต บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA รองลงมาคือ Streptomyces spp. ไอโซเลต LEF10, RDC12,LEF3 และ LEF6 ตามลำดับ โดยมีบริเวณยับยั้งขนาดเท่ากับ4.0, 3.3, 2.7, 1.7และ 1.0 มม. ตามลำดับ