การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางอณูพันธุศาสตร์ของยีน LSU2-4 ในปูแดงโดยใช้เทคนิค PCR-RFLP

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อังสนา สุพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บังอร แถวโนนงิ้ว อภิเดช แสงดี สัญญา ศุภจันทรา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อจัดจำแนกปูแดง Pudaengon spp. ในจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูแดง โดยใช้เทคนิค PCR RFLP พบว่าจากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก ของปูแดงเพศผู้สามารถจำแนกปูแดงได้ 4 ชนิด คือ P. thatphanom, P. mukdahan, P. sakonakon และ P. wanonniwat ผลจากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการสกัดดีเอ็นเอของปูแดงจากก้ามหนีบ และนำมาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ LSU 2 4 ได้ ผลผลิตพีซีอาร์ขนาดเท่ากับ 520 bp เมื่อนำมาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ 3 ชนิด คือ Dde I, Alu I และTaq I พบ Composite haplotypes รูปแบบเดียวเท่านั้น คือ BAB จากนั้นนำ Rectriction pattern มาสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป NTSYSpc version 2.10p พบว่า P. thatphanom, P. mukdahan, P. sakonakon และ P. wanonniwat มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์