ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลินี พรหมขัติแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความหลากหลายของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ บริเวณศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 13 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2550 สามารถจัดจำแนกได้เป็นมอสส์ 9 วงศ์ 13 สกุล 17 ชนิด ลิเวอร์เวิร์ต 4 วงศ์ 8 สกุล 12 ชนิด และฮอร์นเวิร์ต 2 วงศ์ 2 สกุล 2 ชนิด โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร์จากเอกสารทางพฤกษอนุกรมวิธานและตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างพืชจากหน่วยวิจัยไบรโอไฟต์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้จัดทำคำบรรยายลักษณะและรูปวิธานจำแนกวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งวาดภาพลายเส้นประกอบแต่ละชนิดด้วย