ผลของไคโตซานต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องสายสามสีในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัมพิกา ติ๊บกวาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุพันธ์ กงบังเกิด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) ในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารกึ่งแข็งและในอาหารเหลวสูตร Vacin & Went (VW) (1949) ที่เติมไคโตซานความเข้มข้น 0 5 10 15 20 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า โปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องสายสามสี ที่เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตร VW (1949) ที่เติมไคโตซานความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าดัชนีการเจริญเติบโต (Growth Index) สูงที่สุด (8.689) ในขณะที่โปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องสายสามสี ที่เลี้ยงในอาหารเหลวสูตรที่เติมไคโตซาน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จะให้ดัชนีการเจริญเติบโตสูงที่สุด (4.856)