ฮามิลโทเนียนไลน์กราฟ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ณ เชียงใหม่

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การค้นคว้าอิสระนี้จะศึกษาถึงเงื่อนไขเพียงพอของกราฟ G เพื่อที่จะพิจารณาว่าไลน์กราฟ L(G)ของกราฟ G มีฮามิลโทเนียนไซเคิลหรือไม่ โดยเงื่อนไขเพียงพอนั้นจะเกี่ยวข้องกับดีกรีของจุดปลายของแต่ละเส้นใน G นั่นเอง

This project is aimed to study sufficient conditions on the degrees of end points of each edge of a graph given in order that its line graph has a hamiltonian cycle.