สัมประสิทธิ์มัลติโนเมียล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งทิวา แก้วโม่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิเทศ ลงกาณี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การค้นคว้าอิสระนี้ เราจะศึกษาวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของมัลติโนเมียล ความหมายของค่า สัมประสิทธิ์มัลติโนเมียล และวิธีการหาจำนวนเทอมที่ต่างกันของมัลติโนเมียลเมื่อกระจายออกมาแล้วจะมีทั้งหมดกี่เทอม รวมทั้งศึกษาวิธีการหาผลรวมของสัมประสิทธิ์ In this independent study we studied about method of finding multinomial coefficients, meaning of multinomial coefficients, amount of different term when we distribute and sum of the coefficients.