เอ้าทโมสท์ สตรองลี่ โซลิด วาไรตี้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสน่ห์ อยู่สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เจเนอร์รัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันเป็นฟังก์ชันที่ส่งสมาชิกในเซตของการดำเนินการพื้นฐาน ทั้งหมดไปยังเซตของเทอมทั้งหมดซึ่งไม่จำเป็นต้องคงสภาพอาริตี้ ส่วนสตรองไฮเพอร์ไอเดนติตี้เป็นไอเดนติตี้ที่มีสมบัติปิดภายใต้เจเนอรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันทั้งหมด และสตรองลี่ไซลิดวาไรตี้เป็นวาไรตี้ที่ทุกๆไอเดนติตี้ของวาไรตี้นั้นเป็นสตรองไฮเพอร์ไอเดนติตี้การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการพิจารณาสับโมนอยด์หนึ่งของโมนอยด์ (HypG(τ ;