การศึกษาคุณภาพยางแผ่นดิบจากตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ กมลเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลารินทร์ อินสอน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของยางแผ่นดิบชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 พบว่า ความกว้าง น้ำหนัก และค่ายังมอดุลัส ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05), ความยาว ความหนา เปอร์เซ็นต์ความสะอาด และเปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05), สี ความสม่ำเสมอของสี ความใส และความเด่นชัดของลายดอกยางแตกต่างกัน สมบัติทางกายภาพของยางแผ่นดิบจากตำบลห้วยโพธิ์ มีดังนี้ กว้าง 45.88 เซนติเมตร ยาว 78.95 เซนติเมตร หนา 3.31 มิลลิเมตร น้ำหนัก 1.1575 กิโลกรัม ความสะอาด 99.48 เปอร์เซ็นต์ แผ่นสีเหลือง 43.75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนยางแผ่นทั้งหมด สีสม่ำเสมอและแผ่นใส 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนยางแผ่นทั้งหมด และลายดอกยางเด่นชัด 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนยางแผ่นทั้งหมด ค่ายังมอดุลัส 1.33 106 นิวตัน และความชื้นมาตรฐานเปียก 2.35 เปอร์เซ็นต์ โดยสรุปยางแผ่นดิบจากตำบลห้วยโพธิ์มีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับยางแผ่นดิบชั้นที่ 2