โปรแกรมช่วยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพล สืบเชื้อ

  • พิจักษณ์ จิรภิวงศ์

  • กมลาสน์ อุดมล้าเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อานนท์ รุ่งสว่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลขนาดเล็ก มีความสะดวกในการเก็บรักษาในสื่อบันทึกข้อมูลที่หลากหลาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีหลากหลายภาษา และภาษาที่นิยมใช้กันมากในสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากระดับความสามารถทางภาษาของผู้อ่านแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ทาให้ผู้อ่านที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมากก็จะสามารถได้ความรู้จากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ติดขัด แต่ถ้าหากผู้อ่านเป็นผู้ที่ไม่ชานาญ และขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก็จะทาให้เกิดการติดขัดในการอ่าน ทางผู้พัฒนาโครงงานจึงได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมผู้เพิ่งเริ่มอ่านเกิดความคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการอ่าน โดยทางผู้พัฒนาโปรแกรมช่วยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบชาญฉลาดได้ออกแบบให้โปรแกรมประกอบไปด้วย 4 ระบบย่อยคือ ระบบวิเคราะห์และค้นหาคาสาคัญของหนังสือ ระบบการค้นหาและแปลคาศัพท์ ระบบในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ และระบบบุ๊คมาร์ครวมทั้งโน้ตย่อ ซึ่งระบบย่อยเหล่านี้เมื่อนามารวมกัน จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นผู้ใช้ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเป็นหลัก