การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์ระดับโมเลกุลของแบคทีเรียต่อต้านเชื้อรา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชราวรินทร์ เรือนโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะบ่งชี้ชนิดของแบคทีเรียที่มีความสามารถต่อต้านการเจริญของเชื้อราซึ่งแยกได้จากต้นข้าวเหนียว (Oryza sativa Linn. cv. glutiosa) โดยอาศัยเทคนิควิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์ระดับโมเลกุล ในการศึกษาเบื้องต้นพบว่าไอโซเลท 03NP เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปแท่ง และไอโซเลท 05P เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง เมื่อนำ genomic DNA ของแต่ละไอโซเลทมาเพิ่มปริมาณอย่างจำเพาะบริเวณที่คั่นระหว่าง 16S และ 23S rDNA (ITS) และ 16S rDNA พบว่าบริเวณ ITS ของไอโซเลท03NP และ 05P เกิดแถบดีเอ็นเอ 3 แถบ (300, 450, 550 คู่เบส) และ 2 แถบ (550, 650 คู่เบส) ตามลำดับลำดับเบสบริเวณ 16S rDNA ของไอโซเลท 03NP มีขนาดประมาณ 1,500 คู่เบส และมีความใกล้เคียงกับยีน16S rRNA ของ Bacillus pumilus มากที่สุด (E value=0.0) ส่วนลำดับเบสบริเวณ 16S rDNA ของไอโซเลท 05P มีขนาดประมาณ 1,500 คู่เบสเช่นกัน แต่มีความใกล้เคียงกับยีน 16S rRNA ของ Pseudomonas putidaมากที่สุด (E value=0.0) และเมื่อนำลำดับเบสของแต่ละไอโซเลทมาวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์ระดับโมเลกุลทั้งแบบ Neighbour Joining, Maximum Parsimony และ Maximum Liklihood เปรียบเทียบกับลำดับเบสของยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียในสกุล Bacillus หรือ Pseudomonas พบว่าไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ของ ไอโซเลท 03NP กับแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ได้ ส่วนไอโซเลท 05P ถูกจัดให้อยู่ใกล้ชิดกับ P. mosselii ซึ่งเป็น Pseudomonas ในกลุ่ม P. putida จากการวิเคราะห์ทุกแบบ Abstract: This research was aimed to identify antifungal bacteria isolated from sticky rice (Oryza sativa Linn. cv. glutiosa) using molecular phylogenetic analysis. Initial studies indicated that isolate 03NP and isolate 05P are gram positive and gram negative rod shaped bacteria, respectively. Amplification of 16S 23S rDNA spacer of isolate 03NP resulted in 3 amplicons of 300, 450 and 550 base pairs while the amplification of isolate 05P produced 2 amplicons of 550 and 650 base pairs. The 16S rDNA of each isolate was amplified and sequenced.BLAST analysis of the sequences showed that the 16Sr DNA of isolate 03NP and 05P was most similar to Bacillus pumilus and Pseudomonas putida, respectively. Evalue = 0.0 The phylogenetic analysis of the gene suggested that isolate 03NP was closely related to B.acidiceler while isolate 05P was closely related to P. mosselii which belongs to the P. putida group.