การศึกษาการแสดงออกของยีน KLF4 และการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอในเซลล์เชื้อสายปกติและเซลล์เชื้อสายมะเร็ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภวัต ตันสุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริวดี ชมเดช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

KLFs (Krüppel like factors) เป็นกลุ่มของ transcription factor ที่มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มมาก มีความเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของเซลล์ นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ KLF4 ดังนั้นการทดลองนี้ได้ศึกษาการแสดงออกของยีน KLF4 เปรียบเทียบกับยีน GAPDH (glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase) ในเซลล์เชื้อสายสองชนิด คือ Hep 2 (Human Caucasian larynx carcinoma) และ BRL (Buffalo Rat liver) ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในเซลล์เชื้อสายนี้มาก่อน ทำการทดลองด้วยวิธี RT PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) ปรากฏว่าในแต่ละเซลล์เชื้อสายมีการแสดงออกของยีน KLF4 ในระดับที่ไม่มีความแตกต่างกับยีน GAPDH และเมื่อทำการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีน KLF4 ในเซลล์เชื้อสายทั้งสองพบว่าการแสดงออกของยีนนี้ไม่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) นอกจากนั้นยังศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเซลล์เชื้อสายทั้งสองโดยวิธี AFLP (Amplified Fragments Length Polymorphism) ซึ่งพบว่าแต่ละ combination ให้แบบแผนของลายพิมพ์ที่แตกต่างกันโดยที่ combination EcoRI(5) TaqI(5) ให้แบบแผนที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดระหว่างเซลล์เชื้อสายทั้งสองชนิด และ combination EcoRI(5) TaqI(4) ให้แบบแผนที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด