อโยธยาศรีรามเทพนคร AYOTHAYA SRIRAMTEPNAKORN

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.อรอุษา รื่นนาม

  • 2.เบญจวรรณ ธรรมเจตนา

  • 3.อัญชลี ด้วงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาภรณ์ เกษคำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าสืบค้นจากหลักฐานที่มีปรากฏได้เกือบหนึ่งพันปี จากอโยธยาศรีรามเทพนคร ที่เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินี้ จวบจนสมเด็จพระรามมาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ทรงอพยพผู้คนมาก่อทั้งตั้งกรุงศรีอยุธยาในบริเวณใกล้เคียงกับเมือง อโยธยาเดิม นับเป็นอาณาจักรที่มีอายุยาวนานที่สุดของไทย คือ 400 ปี อาณาจักรอยุธยาจึงเป็นอีกหนึ่งรากฐานแห่งอารยธรรมของไทยและทั่วทั้งดินแดนสุวรรณภูมิ กล่าวได้ว่า “อิฐทุกก้อน กรวดหินดินทรายทุกชิ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างมีประวัติความเป็นมาและเรื่องราวบอกเล่าอันน่าประทับใจ” ควรค่าแก่การปกป้องทะนุบำรุงให้คงอยู่ต่อไปให้ลูกหลานของเรา ตลอดจนผู้คนทั่วโลกที่รอโอกาสที่จะได้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ในอดีตของประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงถือเป็นหน้าที่ ที่สำคัญที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้และเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุด หวังอย่างยิ่งว่าเราคนไทยทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาให้มรดกไทยมรดกโลก เหล่านี้งดงาม คงสภาพเดิมอยู่กับเราตลอดนานเท่านาน อนึ่ง การ์ตูนเรื่อง อโยธยาศรีรามเทพนคร นี้เป็นเพียงแต่บันทึกความงดงามส่วนหนึ่ง ซึ่งนับเป็นเศษเสี้ยวเดียวของกรุงศรีอยุธยาราชธานี ตามแนวคิดที่กลุ่มข้าพเจ้าวางไว้ว่าอยากให้ท่านได้ท่องเที่ยวอย่างสุขใจ หากท่านมีเวลามากกว่านี้ ก็สามารถหาตามที่ได้รวบรวมไว้ภายในท้ายเรื่อง