ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของเนื้องอก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา คล้ายโพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล ชุมชอบ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้พิจารณาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายการเจริญเติบโตของเนื้องอกซึ่งมีความสมมาตรเชิงทรงกลม สมการควบคุมความเข้มข้นของสารอาหารและตัวยับยั้งการเจริญเติบโตในเนื้องอกถูกเขียนในรูปสมการการแพร่แบบ 1 มิติ ผลลัพธ์เชิงตัวเลขของฟังก์ชันการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์ในเนื้องอกแบบเชิงเส้นและแบบชี้กำลังได้ถูกศึกษาในตัวแบบที่ไร้มิติและได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของรูปแบบฟังก์ชันการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์ในเนื้องอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้องอก

In this paper ,the mathematical model of a spherically symmetric tumors growth is presented.Governing equations of the concentration of nutrient and inhibitor are written in one dimensional reactiondiffusion equations . Numerical solution of the function of cell proliferation of linear and exponential arestudied in a dimensionless model and indicates the significant effect of the function of cell proliferation on tumors growth.