การสังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวบ์โดยใช้กระบวนการดีโพสิชั่นทางเคมี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลีลา รักษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิบูลย์ พันธุ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนทิวบ์โดยวิธีดีโพสิชั่นทางเคมี ด้วยก๊าซอะเซทิลีนที่อุณหภูมิ 850 oC และใช้แผ่นอะลูมินัมออกไซด์ (AAO) เป็นแม่แบบ โดยผลิตภัณฑ์จะถูกตรวจสอบรูปร่างและความหนาของผนังท่อด้วย SEM, TEM และ Raman Spectroscopy ผลจาก SEM พบว่า คาร์บอน นาโนทิวบ์ที่ได้มีลักษณะเป็นท่อตามรูปแบบของรูพรุนใน AAO ผลจาก TEM พบว่า คาร์บอนนาโนทิวบ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 nm มีความยาว 60 µm และผลจาก Raman Spectroscopy พบว่า อัตราส่วนของ band ที่ 1340 cm 1 ต่อ band ที่ 1500 1600 cm 1 มีค่าอยู่ในช่วง 0.5 0.9 แสดงว่าคาร์บอนนาโนทิวบ์ที่สังเคราะห์ได้ประกอบด้วยคาร์บอนอสัณฐานเป็นส่วนมาก ในการศึกษาต่อไปจะศึกษาผลของความเข้มข้นของก๊าซและระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาต่อความสมบูรณ์และความหนาของผนังท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์