การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้าในการประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริธร อ่างแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มะลิวรรณ อมตธงไชย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้พัฒนาเทคนิคตรวจวัดหาปริมาณ total antioxidant capacity ของสารละลายที่สกัดได้จากพืชผัก โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทางไฟฟ้าของสารต้านอนุมูลอิสระที่ผิวหน้าขั้วไฟฟ้าทำงาน แกลสซีคาร์บอนที่โมดิฟายด์ด้วยคาร์บอนนาโนทิว ในระบบการิเคราะห์แบบอัตโนมัติโฟลอินเจคชั่นแอนาไลซิส ในการศึกษาไฮโดรไดนามิกโวลแทมเพื่อหาศักย์ออกซิเดชันที่เหมาะสมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 7 ชนิด พบว่าศักย์ออกซิเดชั่นที่เหมาะสมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานทุกชนิดที่สนใจคือศักย์ไฟฟ้า 0.4 โวล์ (เมื่อเปรียบเทียบกับขั้วไฟฟ้าอ้างอิงซิลเวอร์ ซิลเวอร์คลอไรด์) ที่สภาวะที่เหมาะสมจะได้กราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 2.5 – 60 ppm วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ให้ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 4.30% เมื่อฉีดสารมาตรฐาน trolox 30 ppm 20 ครั้ง และสามารถหา total antioxidant capacity ได้ 6 ตัวอย่างต่อชั่วโมง