การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของซิลิกาที่เตรียมได้จากแกลบข้าวเหนียวที่บำบัดด้วยกรดโดยใช้ เทคนิค UV-Visible, X-ray diffraction (XRD) และ Infrared Spectroscopy (IR)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพรรณ สาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาส จิตต์เจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ซิลิกาที่เตรียมได้จากการบำบัดด้วยกรดซึ่งชนิดของกรดที่ใช้ในการบำบัด คือ HNO3 HCl และ H2SO4 ความเข้มข้นของกรดที่ใช้ คือ 1 3 5 และ 7 N และกรดผสมระหว่าง HCl:H2SO4 ในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3, 2:1,2:2, 2:3, 3:1, 3:2 และ3N:3N การวิเคราะห์ปริมาณซิลิกาใช้วิธีโมลิบดินัมบลู พบว่าชนิดของกรดที่มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ซิลิกามากที่สุด HNO3 และอิทธิพลของความเข้มข้นของกรดคือ 7 N โดยให้เปอร์เซ็นต์ของซิลิกา 99.95±0.01 %wt และเมื่อความเข้มข้นของกรดลดลงเปอร์เซนต์ซิลิกาที่ได้ จะลดลง สำหรับกรดผสมระหว่าง HCl:H2SO4 ที่ให้เปอร์เซ็นต์ซิลิกามากที่สุด คือ 3:3 โดยให้เปอร์เซนต์ซิลิกา 99.94±0.01 %wt สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และIR พบว่าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ศึกษาคือซิลิกาแบบอสัณฐาน