การดูดซับไอออนของโลหะหนักโครเมียม (III) จากสารละลายตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้ ซีโอไลต์ธรรมชาติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิภรณ์ ลักขษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ พึ่งโพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติในการดูดซับไอออนของโครเมียม (III) จากน้ำตัวอย่างที่เตรียมในห้องปฏิบัติการ โดยใช้วิธีแบบกะ ตัวดูดซับที่นำมาศึกษา คือ ซีโอไลต์ธรรมชาติที่พบในบริเวณจังหวัดสงขลา จำนวน 7 ชนิด โดยกำหนดเป็นชนิด A, B, C, D, E, F และ G ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าซีโอไลต์ธรรมชาติชนิด A, C, D, E และ G มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่า 90 % และพารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อการดูดซับ พบว่าปริมาณของซีโอไลต์ธรรมชาติชนิด A, C, D และ G คือ 30 g/L และ ชนิด Eคือ 40 g/L เวลาในการดูดซับ คือ 1 ชั่วโมง และเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายตัวอย่างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโครเมียม (III) ลดลง จากการศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับ พบว่าการดูดซับไอออนโครเมียม (III) ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติสอดคล้องกับฟรอยลิชมากกว่าแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม