ผลของอะซีแนพทีนต่อแอคติวิตีของเอนไซม์กลูตาไทโอนเอสทรานเฟอเรสในตับปลาสวาย Pangasius sutchi Fewler

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ สุนทรเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญเกื้อ วัชรเสถียร

  • กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำ เป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาถึงผลของอะซีแนพทีน ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มพีเอเอช ( Polynuclear หรือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon หรือ PAHs) ที่พบสูงในแม่น้ำสายสำคัญหลายแห่ง ต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ glutathione s tranferase ซึ่งเป็นเอนไซม์หนึ่งในกระบวนการกำจัดพิษ โดยทำการศึกษาจากปลาสวาย Pangasius sutchi Fewler จำนวนทั้งสิ้น 45 ตัว โดยให้ปลา 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ตัว กินอาหารผสมอะซีแนฟทีนที่ความเข้มข้น 10 และ 150 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และอีก 15 ตัว กินอาหารไม่ผสมอะซีแนพทีน เป็นกลุ่มควบคุม เก็บตัวอย่างตับปลาสวายทั้ง 15 ตัวในแต่ละกลุ่ม ที่ 4 สัปดาห์หลังการทดลอง เพื่อตรวจสอบแอคติวิตีของเอนไซม์ glutathione S tranferase ในตับ ระหว่างการทดลองไม่พบการตายของปลาทุกกลุ่ม และพบว่า ปลาสวายในกลุ่มทดลองมีแอคติวิตีของเอนไซม์ glutathione s tranferase ในตับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ( P 0.05) จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า อะซีแนพทีนทำให้แอคติวิตีของเอนไซม์ glutathione s tranferase ในตับปลาสวาย เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่ขึ้นกับระดับความเข้มข้นของ acenaphthene At the present, the problem of chemicals contamination in water resource are the one of important environment problem. These chemicals have an directly effect on the living organisms in water resource. Therefore , the objective of this study was to investigated the effect of acenaphthene, the one of a group of chemicals called polycyclic aromatic hydrocarbons or PAHs that found high level in important rivers, on the enzyme glutathione s transferase activity which was the biotransformation enzyme. Fortyfive stripped catfish , were used in this study. Two groups of 15 fish each were dietary exposed to two concentrations of the acenaphthene diet, 10 and 150 mg/kg body weight and the other 15 fish fed non acenaphthene mixed diet was a control group. After 4 weeks of the experiment, collected liver samples from all fish in each group for Glutathione S Transferase activity investigation. There was no fish mortality for any groups during the experiment. By comparing with the control group, glutathione s transferase activity were significantly increased in both concentrations, 10 and 150 mg/kg weight (P 0.05). These results indicated that acenaphthene caused high glutathione s transferase activity in stripped catfish livers when compared with control group but it was not depended on the concentration of acenaphthene.